VELKOMMEN TIL TAKSTFIRMA BRUHAUG AS!

Takstfirma Bruhaug AS ble startet i 2007 som Bruhaug og Mikkelsen DA og ble omorganisert til AS i 2013. Vi tilbyr de aller fleste typer verdi-, skadetakster og byggekontroll. På bla. næring, bolig, hytter, maskiner, landbruk, båter og våtrom, og vi er sertifisert for dette arbeider gjennom; Norske Veritas, NITO Takst, Byggebransjenes våtromsnorm, Norsk Naturskadepool og Direktoratet for byggkvalitet.

Med lang erfaring kan vi vise til gode referanser, og tidligere arbeid.

Vi har mange års erfaring og høy kompetanse innen taksering, byggekontroll, areal- og reguleringsplan og byggesak. Vi har kontor i Bardu og Svolvær i Lofoten, men vi løser oppdrag i Nordre Nordland, Troms og Finnmark. For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører vårt arbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående eller flere oppdrag kan du forvente samme høye standard fra vår side.

Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder, og vet av erfaring hva vi er gode for. Sikkerhet, kvalitet og samarbeid med kunden er en selvfølge, og har høy prioritet hos oss. Respekt og tillit er viktige verdier, på lik linje med kompetanse og erfaring.

VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING
Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder.
TAKSTOMRÅDER

Vi tilbyr: Landbrukstaksering, Boligsalgsrapport, Skade- og Verdi- og lånetakst på tomter, bolig, inbo, fritidshus, næringsbygg, båter og maskin. Naturskade, Naturskadeskjønn, Skadeskjønn, Uavhengig kontroll, Rådgivning, Ansvarlig søker, Byggekontroll m.m.

Med lang erfaring kan vi vise til gode referanser, og tidligere arbeid.

Takstfirma Bruhaug AS utførte et mangfold av oppdrag for krevende kunder.

Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss kunnskapen og annerkjennelse i markedet til å utføre krevende jobber med god kvalitet.

VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING
Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder.
BYGGEKONTROLL

Vi tilbyr Landbrukstaksering, NS 3600 Bolilgsalgsrapport, Bolig, fritidshus og maskintaksering, Naturskade, Skadeskjønn, Uavhengig kontroll, Rådgivning, Ansvarlig søker m.m. Med lang erfaring kan vi vise til gode referanser, og tidligere arbeid.

Takstfirma Bruhaug AS ble stiftet av Yngve Hesseberg Bruhaug i 2012, og har siden da stadig vokst seg større. Vi har per dags dato mange utførte oppdrag og fornøyde kunder. Mange års erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet.

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten ved eiendomsoverdragelser for alle impliserte parter.

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av boligens bygningsdeler, de forhold som takstmannen har observert, og som etter hans skjønn har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet normalt ikke er foretatt åpning av konstruksjoner.

Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt.

En tilstandsbeskrivelse er utarbeidet som en boligsalgsrapport, men har i tillegg konsekvensutredninger. Kritisk gjennomgang av de anmerkete punktene i rapporten, samt ytterligere undersøkelser vil svært ofte være nødvendige for det elektriske anlegget, piper og ildsteder (kommunens brann/feiervesen) og rørledninger (TV-inspeksjon).

Tilstandsbeskrivelsen kan også være et godt verktøy for dem som ønsker å få en praktisk beskrivelse av eiendommen, som igjen kan brukes til å lage en vedlikeholdsplan, for eksempel for gjennomføring av rehabiliteringsarbeider.

For lånegivere, som vanligvis yter langsiktige lån i forbindelse med finansiering av boligkjøp og som sikrer sitt lån mot pant i boligen, er det av stor betydning at pantet er i en tilstand som gjør at pantet står seg, selv etter mange år. Det er en klar fordel for en lånsøker at tilstandsrapporten gir et godt inntrykk av bygget og at dette fremstår som normalt solid og uten alvorlige feil/mangler.

Verditaksten inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi. Verditaksten gir generelle opplysninger om bygning, samtidig som den gir opplysninger om dokumenter som er innhentet, slik som eventuell utskrift fra grunnbok, skjøte, festekontrakter, målebrev, ferdigattester, situasjonskart, tegninger osv. Verditaksten skal beskrive den tekniske verdien på huset, gi en markedsvurdering og en enkel beskrivelse av eiendommen. Ønskes det en grundigere undersøkelse av boligens tekniske tilstand, anbefales en boligsalgs-/tilstandsrapport.

Verditaksten utarbeides på grunnlag av en visuell befaring, og det foretas ikke fysiske inngrep som for eksempel riving eller åpning av konstruksjoner. Normalt flyttes ikke møbler og inventar. Verditaksten er således ikke en garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil og skader.

Det foretas ikke detaljert beskrivelse av piper, ildsteder og andre branntekniske forhold. For kontroll, benytt det stedlige branntilsyn.

Elektriske installasjoner beskrives heller ikke i detalj. Befaring av elektriske installasjoner anbefales utført av autorisert el-takstmann.

Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrtevet i takstdokumentet.

Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsplaner/betemmelser m.m. Forutsetningene er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Vi kan levere verdivurdering, takst, og salgsrapport til din fritidsbåt.

Maskinell tilstand, skrog skottgjennomganger. Utrustning og teknisk utstyr

Ta kontakt dersom du trenger en takst eller en vurdering.

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Vi gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Vi utfører standardiserte rapporter hvor blant annet reklamasjonen blir vurdert opp mot referansenivået for byggeåret til bygningsdeler det er reklamert på.

Vi gjennomgår dokumenterte opplysninger som er gitt om bygningsdelen som grunnlag for å vurdere bygningsdelens tilstand ved overtakelse / kontraktsinngåelse.

Vi vurderer økonomiske konsekvenser av de reklamerte forhold ved å beregne kostnader med utbedring.

Landbrukstakster opprettes på grunnlag av rundskriv 3/2002 fra Landbruksdepartementet og tar kun for seg rent pantbare faste verdier innen landbruk.

Elementer som melkekvoter, besetning, inventar, og driftsutstyr som traktorer og redskap er ikke vurdert og kommer i tillegg til realverdi av selve takstobjektet.

Dette nevnes fordi mye av brukets kapitaloppbygging ofte ligger i disse elementene, og de bør vektlegges ved vurdering av taksten.

Nøytral vurdering av skadeomfang og kalkulasjon av kostnader for utbedring.

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Skjønn benyttes ofte ved større skader/brannskader og i de tilfellene hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter en boligbrann.

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at målingene er gjort innen midten av april 2014.

Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for å iverksette tiltak.

Å stille krav til radonnivå i utleieboliger er nytt. Når det gjelder skoler og barnehager er kravene i strålevernforskriften en styrking av allerede gjeldende regulering i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

En radonmåling tar to minst måneder, og den skal gjøres i vinterhalvåret, det vil si i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Næringstakst er en vurdering av eiendommens/næringsseksjonens markedsverdi. Takstene utføres i henhold til Nito-Takst`s retningslinjer, NS 3451 og NS 3940 (Norsk Standard). Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger.

Ved taksering av en eiendom kontrollerer den enkelte en rekke fremviste dokumenter.

Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med bl.a, gårdsregnskap, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, m.m. Egenleie for hele eller deler av eiendommen stipuleres, samt at det vurderes en normal stedsbetinget leie for eiendommen. Sammen med dagens realrente, og et vurdert risikotillegg blir eiendommens inntekstoverskudd nettokapitalisert.

Etter en kontantstrømanalyse beregnes en nåverdi over en lengre periode, vanligvis 10 år. Ved beregning av nåverdi tas det hensyn til inntektsutvikling, kostnadsutvikling, realavkastningskrav og diskonteringsrente. Disse verdiene blir antatt av takstmannen etter retningslinjer fastsatt av Nito Takst. På bakgrunn av dette fastsettes verditakst for den aktuelle eiendommen.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Låneinstitusjonene krever ofte forhåndstakst for søknad om byggelån, løpende kontroll eller stikk-kontroll på status byggeprosjekt i forhold til utbetaling av byggelån, og ferdigtakst for konvertering av byggelån.

Byggherrer uten byggteknisk erfaring trenger ofte hjelp til oppfølging/kontroll med byggeprosessen under utførelse og ferdigbefaring.

Takstforum Troms AS kan tilby disse tjenestene, enkeltvis eller som en pakke med forhåndstakst, oppfølging etter behov og ferdigtakst.

Ved å bruke en erfaren byggeleder ved nybygg, større tilbygg eller rehabilitering risikoen for kostbare overraskelser reduseres.

Byggelederen skal se til at arbeidet som blir gjort er i henhold til inngått kontrakt hva gjelder tilleggsarbeider, leveringstid og at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid, og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Eksempler på tjenester som kan utføres er planlegging / søknad om deling av eiendommer for bygging, klagebehandling overfor offentlige myndigheter og vurdering av byggearbeid etter lov, forskrift og fagmessighet.

Boligkjøpere uten byggteknisk erfaring trenger ofte hjelp ved overtagelse eller ettårsbefaringer av "nøkkelferdige" leiligheter og eneboliger.

Vi er da med på denne prosessen med vår erfaring, for å sikre at kjøper overtar en bolig der fagmessige og forskriftsmessige krav er ivaretatt.

Nyttige dokumenter for utarbeidelse av takst:
 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet
 • Målebrev, situasjonskart, areal tomt
 • Plantegninger med arealmål
 • Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse
 • Forsikringsbevis/ polisenummer
 • Kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Øvrige opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Eventuelt tidligere takster
Nyttige dokumenter for utarbeidelse av takst:
 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet
 • Målebrev, areal tomt
 • Plantegninger med arealmål
 • Seksjoneringsoversikt
 • Vedtekter
 • Fellesutgifter
 • Utskrift fra forretningsfører med regnskap for siste år
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Opplysninger om vesentlige påkostninger
 • Øvrige opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Eventuelt tidligere takster
Nyttige dokumenter for utarbeidelse av takst:
 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet
 • Målebrev, areal tomt
 • Situasjonskart
 • Plantegninger med arealmål
 • Seksjoneringsoversikt
 • Vedtekter ved boligeiendommer
 • Leieinntekter, kontrakter på utleie
 • Fellesutgifter med driftsregnskap siste år (FDV kostnader)
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Opplysninger om vesentlige påkostninger
 • Øvrige opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Eventuelt tidligere takster
Nyttige dokumenter for utarbeidelse av takst:
 • Skjøte på eiendommen
 • Festekontrakt med dagens festeavgift dersom tomten er festet
 • Målebrev, areal tom
 • Plantegninger med arealmål
 • Vedtekter
 • Husleieblankett med dagens husleie
 • Fellesutgifter
 • Utskrift fra forretningsfører med regnskap for siste år
 • Forsikringsbevis/polisenummer
 • Kommunale avgifter og skatter
 • Ligningsverdi, siste utskrift
 • Opplysninger om vesentlige påkostninger
 • Øvrige opplysninger som kan påvirke eiendommens verdi
 • Eventuelt tidligere takster
BTA står for bruttoareal
Bruttoareal er det totalt bebygde areal inklusive yttervegger.
BRA står for bruksareal
Bruksareal er summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. Bruksarealet er bruttoarealet minus den plassen som opptas av yttervegger. Samlet BRA = P-ROM + S-ROM
P-ROM står for primærrom
P-ROM er det som regnes som innredede rom for varig opphold. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen.
Eksempler på rom som kan regnes som P-ROM: Stuer, soverom, lekerom, kontor, omkledningsrom, bad, toalett, vaskerom, vindfang, kjøkken, og gang mellom P-ROM.
S- ROM står for sekundærrom
S- ROM er det resterende arealet, og er gjerne uinnredede rom som boder og garasje. En samling sekundære rom (S- ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-ROM og S- ROM tilhører S- ROM.
Eksempler på rom som kan regnes som S- ROM: kott, boder, uinnredet kjellerrom, uinnredet loft, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, og gang og trapp mellom S- ROM.
Prisliste
TjenestePris
Forhåndstakst bolig (+reisekostnader)7000,-
Konverteling av forhåndstakst (+ reisekostnader)3000,-
Byggekontroll. Timer, medgått tid + reise1500,-
Tilstandsrapport med verdi og areal 1 plan 1. kjøkken 2. våtrom16500,-
Tilstandsrapport med verdi og areal 2 plan. 1. kjøkken 2. våtrom18500,-
Tillegg for ekstra våtrom/tek. rom2000,- pr. rom
Tillegg for ekstra kjøkken, krypkjeller, kaldloft eller ekstra bygg (garasje/uthus uten tilstand, kun enkel beskrivelse)1500,- pr. rom
Tomtetakst bolig/hyttefra 6000,-
Verditakst bolig inkl enn garasje eller uthus.fra 8500,-
Verditakst leilighet/hytte inkl ett uthusfra 7000,-
Verdivurdering bolig/hytte.fra 5000,-
Tillegg for krypkjeller eller loftsleilighet ekstra uthus/garasje.1500,-
Verditakst Landbrukseiendom ikke drift/småbruk for bank/finansiering.fra 9000,-
Landbrukstakst for bruk uten aktiv, NB Ved salg tillegg for tilstandsrapport.fra 12000,-
Landbrukstakst for bruk i drift. Eks mva. NB Ved salg kommer tillegg for Tilstandsrapport for bolig.fra 13500,- eks. mva
Tillegg til landbrukstakst ved salg, tilstandsrapport på bolig.fra 15000,-
Maskin taksering/løsøre til drifta.fra 4000,- eks. mva
Tillegg til landbrukstakst ved salg, ekstra bygg ut over tre. Verdi og areal enkel beskrivelse.2000,-
Uavhengig kontroll, inntil to våtrom og tetthet (UHK) + reisekostnader.13500,-
UHK pluss byggelånoppfølging, rådgivning og eventuelt andre små avklaringer. Pakkepris inkl. to våtrom, ferdig takst. Evt. pr time.fra 18500,-
Tillegg per våtrom utover 2 stk. (vaskerom, tek. rom og bad)1500,- pr. rom
UAH kontroll inkl to befaringer, forutsetter all dokumentasjon forelagt for kontroll.
Skjematuravgift300,-
All øvrige oppdrag pr. time. 1250kr eks mva. evt etter avtale.1562,50,-
Reise pr. km inkl. reisetid24,- eks. mva (30,-)

Reise tilkommer normalt fra kontor sted Setermoen ved samkjøring deles reisekostnadene.
Reise er inkl. reisetiden og kilometer kostnaden.
Fakturaomkostninger er 125kr inkl mva.

VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING
Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder.
Insektskade
Båt takst
Flom- og Naturskade
Brann- og vannskade
VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING
Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder.
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
 • Link
VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING
Vi har gjennom en rekke prosjekter opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder.
KONTAKT OSS
Yngve Bruhaug
Daglig leder / innehaver
Takstingeniør
Tlf: 91 13 16 67
Steinar Haugen
Takstingeniør
   
Tlf: 48 02 08 20
Ivar Johansen
Kontoransvarlig
  
Tlf: 77 30 10 10
Takstfirma Bruhaug AS
Vi har mange års erfaring og høy kompetanse innen taksering. Vi holder til i Bardu, og tar i hovedsak oppdrag i Nordre Nordland Troms og Finnmark.